Sledovat

PRVNÍ KROK: ZÍSKÁNÍ AUTENTIZAČNÍCH ÚDAJŮ

Autentizace je Vaše registrace k celé elektronické evidenci tržeb, jejím cílem je získání přístupových údajů do EET. Registrovat se můžete buď osobně na finančním úřadě nebo online. Na úřadě dostanete Vaše autentizační údaje okamžitě v zapečetěné obálce, pro získání údajů online je nutné mít datovou schránku, kam Vám budou údaje zaslány.

Jestliže se rozhodnete pro autentizaci osobně, ale na finanční úřad se nedostavíte přímo Vy, je třeba vybavit Vámi pověřenou osobu generální plnou mocí nebo plnou mocí, která obsahuje zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich následnému převzetí. Není nutné, aby byly podpisy na plné moci úředně ověřeny.

Pro autentizaci online se podívejte na video či postupujte podle návodu pod ním:

Na Daňovém portálu vyberte Elektronickou evidenci tržeb (1).

scr1.png

Poté vyberte Žádost o autentizační údaje (2).

scr2.png

Vyplňte formulář podle pokynů (3) a poté jej překontrolujte a odešlete (4).

scr3.png

V našem případě přišly autentizační údaje do datové schránky druhý den, další den poté pak bylo možné tyto údaje použít k získání certifikátu, který se nahraje do administrace. Jak správně certifikát vygenerovat se dozvíte v následujícím článku.