Sledovat

Naskladňování a korekce

V případě, že budete pokladní systém Storyous využívat i pro evidenci skladových zásob, naleznete ji v záložce horního menu Sklad. 

Nastavení sekce Sklad a následně receptur v sekci Menu je potřeba i v případě, když chcete, aby se vám prodávané zboží automaticky odepisovalo ze skladu. Více informací k nastavení receptur naleznete v článku Tvorba receptů.

Pokud vlastníte více podniků, je zde potřeba zvolit, pro který podnik chcete sklad spravovat. Pokud vlastníte pouze jeden podnik, je vybrán automaticky.

Kategorie skladových karet

V sekci Kategorie skladových karet si můžete vytvářet kategorie skladovaných položek, do kterých budete následně řadit jednotlivé skladové položky.

Novou kategorii vytvoříte zadáním jejího názvu (1) a stisknutím tlačítka „přidat“ (2). Název lze dodatečně měnit (3) a kategorie je možné mazat (4).

Pokud vlastníte více podniků, všechny kategorie skladových karet se zobrazují pro všechny podniky.

TIP: vytvoření kategorií skladových karet není povinné, ale slouží pro lepší orientaci ve skladu a přehlednější inventury. 

Skladové karty

Sekce Skladové karty představuje přehled všech skladových položek, které byly kdy vytvořeny nebo naskladněny, a naleznete je v záložce Sklad > Skladové karty. Skladové karty slouží zejména pro:

 • zachycení aktuálního stavu (množství) určité skladové položky (1) - počáteční stav skladové položky a nové zboží zadáváte ručně, při prodeji se vám však již bude prodané množství odečítat ze skladu automaticky a vy tak můžete sledovat, kolik vám toho ještě na skladě zbývá (pro automatické odečítaní prodaného množství je potřeba nastavit receptury pro položky Menu, což je popsané v článku Tvorba receptur).
 • výpočet aktuální nákupní ceny s DPH a bez DPH (2) - cena, kterou vidíte na skladové kartě se počítá jako vážený průměr z cen všech naskladnění této položky. Tato nákupní cena s DPH je i podkladem pro výpočet marže - více o výpočtu marže se dozvíte v článku Tvorba receptur.
 • rychlý a praktický přehled skladu - skladové karty můžete filtrovat dle kategorie (3) nebo názvu (4), anebo je vyexportovat (5) do Excelu.

Pozn.: Pokud nejste plátce DPH, výpočet aktuální nákupní ceny s DPH se nezobrazuje.

Přidání nové skladové karty

Vytváření skladových karet je potřebné zejména na začátku používání pokladního systému Storyous pro zadání počátečních stavů položek, které již máte na skladě.

Pro přidání nové položky do skladu je potřeba vyplnit (1):

 • název
 • množství - počáteční stav na skladě.
 • jednotkovou cenu s DPH - představuje nákupní cenu. Pokud zadáte tuto cenu, bude ji systém při budoucím naskladnění napovídat jako výchozí.
 • jednotku - jednotka bude stanovena jako výchozí pro skladovou kartu a bude se zobrazovat u nového naskladnění.
 • výchozí DPH - při budoucím naskladnění ji bude systém napovídat jako výchozí.
 • kategorii - pro lepší přehlednost skladových karet (nastavení kategorií skladových karet je popsáno výše).

Pokud si chcete vytvořit skladovou kartu, ale počáteční stav nebo jednotkovou cenu neznáte / nechcete hned zadávat, můžete ponechat obě pole prázdná a doplnit později nebo při prvním naskladnění.

Poté stačí stisknout tlačítko „přidat“ a položka se objeví v seznamu skladových karet.

Pokud vlastníte více podniků, všechny vytvořené skladové karty se zobrazují pro všechny podniky. Naskladňování poté probíhá pro každý podnik zvlášť. 

Detail skladové karty

Klikem na „detail“ u skladové karty získáte další informace o konkrétní skladové položce.

Vidíte zde celkovou hodnotu skladových zásob na konkrétním skladu (1), historii skladové karty (2) - tj. všechny pohyby, které u ní nastaly, a zda a kolik receptur je na skladovou položku navázáno (3) (více informací o recepturách naleznete v článku Tvorba receptur).

Prostřednictvím detailu je možné skladovou kartu i dále upravovat, což je popsané v následující části.

Úpravy skladových karet

 • Změna kategorie skladových karet

Skladovou kartu můžete přemístit do jiné kategorie jejím uchopením a přetažením pomocí myši nebo zaškrtnutím boxu (1) na levé straně a zvolením požadované kategorie z rolovacího menu (2) pod seznamem skladových karet. Tímto způsobem můžete přesunout i více skladových karet najednou.

TIP: Pro práci s webovou administrací je někdy praktičtější počítač nebo notebook. Používejte internetový prohlížeč Google Chrome. Například uchopení a přetažení skladových karet není možné z tabletu nebo telefonu.

 • Změna názvu 

Kliknutím na název položky se objeví kurzor a vy tak můžete název přepsat. Poté klikněte mimo textové pole.

 • Změna množství 

Pokud chcete měnit počáteční množství, které jste zadali při vytváření skladové karty, klikněte na „detail“ skladové karty a poté na „upravit“ u korekce, která odpovídá založení skladové karty (první položka na časové ose v historii).

Přepište evidovanou změnu počtu jednotek a uložte. 

Pokud chcete odepsat nějaké položky ze skladu, uděláte to pomocí „rychlé korekce“, která je popsána níže v části Odpisy.

Pokud se jedná o zapsání nového zboží na sklad, uděláte to prostřednictvím nového naskladnění, které je popsáno níže v části Naskladnění

 • Změna výchozí ceny 

Cenu, kterou jste zadali při vytváření skladové karty změníte stejným způsobem jako počáteční množství, tj. v detailu skladové karty klikněte na upravit u korekce, která odpovídá založení skladové karty (první položka na časové ose v historii).

Pokud budete později naskladňovat jednu položku na různé ceny, výsledná cena na skladové kartě se bude počítat jako vážený průměr z cen všech naskladnění a počátečního stavu.

Úprava ceny u konkrétního naskladnění je popsána níže v části Naskladnění.

Pokud jste již zadali počáteční množství a cenu a DPH jste změnili až poté, cena se automaticky nepřepočte. Změníte tím jen DPH, které bude systém našeptávat při dalším naskladnění.

Pokud chcete, aby se přepočítala cena u počátečního stavu, musíte po změně DPH v rolovacím menu znovu postupovat jako v předchozích případech, tj. v detailu skladové karty klikněte na „upravit“ u korekce, která odpovídá založení skladové karty (první položka na časové ose v historii) a znovu potvrďte počáteční cenu a množství kliknutím na „uložit“. Poté by se cena s DPH a bez DPH u počátečního stavu měla přepočítat.

Pokud jste se spletli v zadávání DPH u konkrétního naskladnění, upravit ho můžete postupem popsaným níže v části Naskladnění.

 • Změna výchozí jednotky

V detailu skladové karty klikněte na "upravit" a změňte výchozí jednotku pomocí rolovacího menu.

 • Změna výchozí DPH 

Výchozí DPH můžete upravovat v detailu skladové karty kliknutím na pole ,,upravit"  v pravé části nad grafem.

 • Mazání skladových karet 

Skladové karty je možné mazat pomocí tlačítka „Smazat“.

 

Naskladňování

Nové naskladnění

Nové zboží můžete zapisovat na sklad pomocí tlačítka „Nové naskladnění“, které naleznete v záložce Sklad > Skladové karty nebo Historie naskladnění.

Pomocí této funkce můžete naskladňovat na již existující skladové karty, nebo můžete vytvořit nové, pokud danou položku ještě na skladě nemáte.

Máte-li více podniků, nejdřív zkontrolujte, zda naskladňujete na správný sklad (1).

Poté je potřeba vyplnit základní údaje (2), sloužící pro přehlednost ve výkazech. Zvolte, zda budete zadávat ceny s DPH nebo bez DPH.

Poté do kolonky „Položky“ (3) napište název naskladňovaného zboží. Při psaní názvu vám systém bude napovídat položky s podobným nebo stejným názvem. Pokud již ve skladu existuje položka s tímto názvem, objeví se fajfka(4) a zboží naskladňujete na již existující skladovou kartu.  

Pokud položka není evidována ve skladu, fajfka“ se neobjeví a naskladněním založíte novou položku ve skladu. Taková položka nebude zařazena do žádné kategorie skladových karet, můžete si ji ale do kategorie zařadit dodatečně (viz část Kategorie skladových karet).

Po doplnění naskladněného množství, ceny, jednotky a DPH se ve spodní části zobrazuje celková cena naskladňovaného zboží (5). Tlačítkem „vytvořit“ provedete naskladnění.

 

Historie naskladnění

Přehled všech naskladnění (faktur) naleznete v sekci Sklad > Historie naskladnění.

Můžete si zde zvolit časový úsek (1), za který chcete údaje zobrazit. Dále zde najdete součet všech naskladněných položek v daném časovém období a jejich cenu (2).

Pro zobrazení konkrétního naskladnění klikněte na „detail“ (3).

Úprava naskladnění

Naskladnění můžete také dodatečně upravovat.

Nejdřív nalezněte požadované naskladnění v sekci Sklad > Historie naskladnění a klikněte na „detail“.

Zde můžete kliknutím na jednotlivé hodnoty upravovat množství, ceny a DPH položek (1), které byly součástí naskladnění. Nové položky doplňovat nelze.

Dodavatele, poznámku nebo číslo dokladu můžete upravit kliknutím na "upravit" (2). Zde je možné také změnit, zda se ceny zobrazují s nebo bez DPH.

Požadovanou fakturu můžete nalézt i pomocí konkrétní položky, když si v sekci Sklad > Skladové karty vyhledáte danou položku a rozkliknete její „detail“. 

V historii vidíte všechny pohyby, které u položky nastaly včetně všech naskladnění. Nalezněte požadované naskladnění a klikněte na „zobrazit fakturu“.

 

Odpisy zboží

Korekci množství u dané položky uděláte pomocí Rychlé korekce. V sekci Sklad > Skladové karty si vyhledejte požadovanou položku a rozklikněte její detail“. 

V detailu položky klikněte na tlačítko Rychlá korekce“.

Máte-li více podniků, vyberte požadovaný sklad z rolovacího menu, zadejte evidovanou změnu počtu jednotek (může být kladná i záporná), případně poznámku a uložte.

Takto provedená korekce se vám bude zobrazovat v detailu skladové karty v její historii.