Sledovať

PRÁCA S PREHĽADMI A ŠTATISTIKAMI

V záložkách v sekcii Prehľady sa počas práce s administráciou systému Storyous stretnete s rôznymi grafmi a štatistickými údajmi. V tomto článku zhrnieme základné ovládacie prvky, ktoré sú pre ovládanie grafov vo všetkých prehľadoch rovnaké. Detailné informácie k jednotlivým záložkám potom nájdete v článkoch venovaným práve im.

Výber podniku

Ak pracujete vo Vašej administrácii s viacerými podnikmi, hore po ľavej strane si môžete vybrať z ponuky konkrétny podnik, z ktorého chcete zobraziť dáta.

mceclip0.png

Výber časového obdobia - práca s kalendárom

Na grafoch a ich súhrnoch si môžete zobraziť údaje len z vybraného obdobia. Konkrétny časový úsek môžete nastaviť pomocou kalendára po pravej strane okna.

mceclip1.png

Obdobie vždy zvolíte dvomi kliknutiami do kalendára, kedy prvé kliknutie označí dátum, od ktorého chcete informácie zobraziť, a druhé kliknutie zvolí dátum, do ktorého sa majú dáta ukázať. Všetky dni vo vybranom období sa zároveň označia červenou farbou.

Ak chcete zvoliť iba jeden deň, na konkrétny deň kliknite dvakrát.

mceclip2.png

Výber časového segmentu

Časový segment je dĺžka časového úseku, ktorý sa na grafe zobrazí ako jeden bod. Vybrať si časový segment môžete priamo nad grafom po ľavej strane. Ak máte na kalendári zvolené obdobie napríklad od 3.1. do 3.2. a zároveň nastavené zobrazenie časového segmentu po dňoch, potom sa na grafe zobrazí 31 bodov. Ak by ste preklikli na zobrazenie po hodinách, potom sa zobrazí X bodov - jeden bod pre každú hodinu.

Časový segment Denná doba Vám zobrazí tržby podľa rozloženia do 24 hodín.

mceclip3.png

Grafy, súhrny grafov a tabuľky

Na grafe vidíte vizualizáciu štatistík podľa vybraného podniku, obdobia a segmentu. Keď prejdete kurzorom cez vybraný bod na grafe, zobrazí sa konkrétna hodnota, ktorá mu zodpovedá. Čím väčšia hodnota, tým vyššie bude bod na osi y na grafe.

Hneď pod grafom nájdete súhrny z konkrétneho prehľadu. Ten udáva súčet zobrazených hodnôt za Vami vybrané obdobie. Súhrny grafu sa v jednotlivých záložkách v sekcii Prehľady v administrácii líšia podľa typu konkrétnej záložky.

V grafe si zároveň môžete zobrazovať iba vybrané záznamy a porovnávať tak napr. Predaj dvoch a viac produktov alebo si zobraziť iba tržbu, ktorá je v hotovosti či tržbu z konkrétneho stola. Z tabuľky dole môžete vyberať pomocou zaškrtávacích boxov vľavo.

mceclip6.png

 

mceclip5.png

Export dát z tabuľky a grafu

Na export dát použite tlačidlá export tabuľky a export grafu. Pri exporte grafu sa dáta exportujú do súboru .xls, v exporte nájdete všetko podľa Vami vybraných filtrov.

mceclip7.png